CARUS-VERLAG
Carus 83.402

Litaniae Lauretaniae KV 109 /
Litaniae de venerabili Sacramento KV 125 e 243


Estonian Philharmonic Chamber Choir
Tallinn Chamber Orchestra

conductor Tõnu Kaljuste
soloists:
Kaia Urb - soprano
Ave Moor - alto (KV 109, 243)
Juta Roopalu-Malk - alto (KV 125)
Leif Aruhn-Solén - tenore (KV 243 )
Tiit Kogerman - tenore (KV 109)
Mati Turi - tenore (KV 125, 234)
Uku Joller - basso